ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 พบ 182 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง The Oil Painting book / Wendon Blake
ชื่อผู้แต่ง Blake, Wendon
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 751.45 Bl-O 1979
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความกังวลเกี่ยวกับชุมชนของวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ 15-25 ปี ในจังหวัดปัตตานี / นูริน ดือเร๊ะ, มายือนิง อิสอ, อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
ชื่อผู้แต่ง นูริน ดือเร๊ะ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 362.7 น417ค
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คุณภาพความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / อริยา คูหา, สรินฏา ปุติ, สภาวดี ธรรมรัตน์
ชื่อผู้แต่ง อริยา คูหา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 371.12 อ17ค
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใช้ภาษาต่อการเรียนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) : รายงานการวิจัย / จิระพงศ์ ฉันทพจน์
ชื่อผู้แต่ง จิระพงศ์ ฉันทพจน์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 371.334 จ37บ
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เปิดประตูสู่โลกปฐมวัย : ดินแดนอันเปี่ยมไปด้วยความรัก ความรู้ ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร และความสุข สนุกไม่รู้ลืม / ศรีกัญภัสสร์ รังสีบวรกุล
ชื่อผู้แต่ง ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 372.218 ศ17ป
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สัพพะตำราสล่าล้านนา (ภูมิปัญญาช่างจากคัมภีร์ใบลานและพับสา) / ดิเรก อินจันทร์
ชื่อผู้แต่ง ดิเรก อินจันทร์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 745.5 ด37ส
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หลักจรรยาบรรณสำหรับพิพิธภัณฑสถานของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 727.6 ห17
วันที่สร้าง 25 ม.ค. 2564

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Tree of Spirit / Rapeepat Phonrattanapaiboon
ชื่อผู้แต่ง Rapeepat Phonrattanapaiboon
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 741 Ra-T 2017
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของตนเองสำหรับผู้สูงอายุ ในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร: รายงานการวิจัย / สมิทธิ์ เจือจินดา, วรรณนภา โพธิ์ผลิ
ชื่อผู้แต่ง สมิทธิ์ เจือจินดา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 305.26 ส16ก
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย / กิติยา โต๊ะทอง
ชื่อผู้แต่ง กิติยา โต๊ะทอง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 363.728 ก34ก
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?