ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 พบ 115 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการย่อยสลายทางชีวภาพของแผ่นพาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งสาคู : รายงานการวิจัย / ชนกชนม์ แสงจันทร์, ดวงฤทัย เขมะไชเวช
ชื่อผู้แต่ง ชนกชนม์ แสงจันทร์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 668.4 ช15ก
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การผลิตสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้แบบสามมิติสำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญา : รายงานการิจัย / วรวิทย์ ลีลาวรรณ...[และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 371.33 ก27
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุ / พิมพงา เพ็งนาเรนทร์
ชื่อผู้แต่ง พิมพงา เพ็งนาเรนทร์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 331.398 พ36ก
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การศึกษาปริมาณตะกั่วที่ปนเปื้อนในดิน บริเวณพื้นที่ปลูกยางพารา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : รายงานการวิจัย / พิชญภัค สุวรรณเปี่ยม, ศุวิกร แซ่หลิง
ชื่อผู้แต่ง พิชญภัค สุวรรณเปี่ยม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 363.7396 พ32ก
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสำรวจปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอย่างทรายชายหาดบริเวณชายหาดแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา : รายงานการวิจัย / กนกพร บัวจันทร์, เบญจภรณ์ มณีโชติ
ชื่อผู้แต่ง กนกพร บัวจันทร์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 363.7396 ก15ก
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวแบบการประเมินความเสี่ยงตามปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย / นพวรรณ วิเศษสินธุ์
ชื่อผู้แต่ง นพวรรณ วิเศษสินธุ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 338.642 น16ก
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชื่อผู้แต่ง ชาญชัย แสวงศักดิ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 342.06 ช
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2562

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 : สรุปการประชุมใหญ่ โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย 22-24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชื่อผู้แต่ง สรุปการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (2557 กรุงเทพฯ)
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 001.4 ส17ค
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แนวทางในการพัฒนาเส้นทางการปั่นจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่บางกระเจ้า อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ
ชื่อผู้แต่ง รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 388.12 ร17น
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เรือนพระสุรภี / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขหมู่ 728 ร6115
วันที่สร้าง 15 ก.พ. 2562
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?